ALGEMENE INFORMATIE

Werkwijze:
Nadat u zich bij mij heeft aangemeld nodig ik u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de reden van uw aanmelding en kijken we samen of ik iets voor u zou kunnen betekenen. We merken gaandeweg ook “of het klikt” tussen ons. Als ik denk, dat uw hulpvraag niet goed aansluit bij wat ik te bieden heb, probeer ik u zo goed mogelijk door te verwijzen naar een andere behandelaar.
Als ik denk dat ik u zou kunnen helpen, vraag ik u meestal om een biografie te schrijven. Aan de hand van deze biografie heb ik vervolgens nog een aantal intake gesprekken met u. Daarna volgt het adviesgesprek, waarin ik u een voorlopige diagnose voorleg en u een voorstel doe voor behandeling.

Wachttijden:
De wachttijd voor een eerste gesprek is maximaal 14 dagen. De wachttijd na het kennismakingsgesprek kan variëren van enkele weken tot een half jaar. De wachttijd is afhankelijk van de urgentie van de hulpvraag en het soort behandeling dat ik voorstel en kan sterk variëren. Daarom zal ik u in het kennismakingsgesprek zo goed mogelijk informeren over de wachttijd op dat moment. Als die wachttijd voor u te lang is, kan ik proberen u door te verwijzen. Het is ook altijd mogelijk om tijdens de wachttijd een afspraak te maken voor een overbruggingscontact.

Kosten:
Behandelingen worden vergoed per behandeltraject op basis van de diagnose en de duur van de behandeling. Dit geldt zowel voor de generalistische als de specialistische GGZ. De kosten voor de behandeling worden aan het einde van het behandeltraject of na één jaar (vanaf de aanvang van de therapie) in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt eerst verrekend met uw eigen risico (in 2020: € 385). Voor mijn behandelingen gelden de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
Met ingang van januari 2020 heb ik geen contracten met Zorgverzekeraars meer afgesloten.
U doet er goed aan, altijd eerst bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoeveel procent van uw behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Heeft u een restitutiepolis, dan worden in principe de volledige kosten van uw behandeling door de verzekeraar vergoed . Heeft u een naturapolis, dan kan de vergoeding variëren van 50-85% van het NZA tarief. De rest moet u dan zelf bijbetalen.
U heeft voor declarabele zorg altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Kosten bij afzegging:
Bij te voorziene afwezigheid (vakanties; andere afspraken; etc.) dient u tenminste 1 week van tevoren af te zeggen. Bij overmacht (ziekte, calamiteiten) kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Na deze termijnen moet ik de kosten bij u zelf in rekening brengen, omdat de verzekeraar deze niet vergoedt. Zegt u binnen 24 uur af wegens overmacht, dan delen we de kosten. U betaalt dan €52,50.

Tarieven Onverzekerde Zorg en Supervisie:
Psychotherapie voor aanpassingsstoornissen zoals werkproblemen of gestagneerde rouw, wordt sinds 2013 niet meer vergoed door Zorgverzekeraars. Ook psychoanalyse wordt sinds 2013 niet meer vergoed.
Voor onverzekerde zorg geldt een tarief van € 105, - per gesprek van 45 minuten.
Voor psychoanalyse kan dit standaardtarief in onderling overleg worden bijgesteld, afhankelijk van uw inkomen.
Het tarief voor supervisie is € 140,- per sessie van 60 minuten en € 105,- voor 45 minuten.

Klachtenregeling:
Als u klachten heeft over mij als behandelaar of over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het best met mij bespreken. Wanneer er sprake is van blijvende onvrede, kan ik voor een second opinion doorverwijzen naar een collega-psychotherapeut. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)of bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Aan beide verenigingen is een onafhankelijke klachtenfunctionaris verbonden en beide hebben ook een klachtencommissie. Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Informatie hierover vindt u op de websites van LVVP (www.lvvp.nl) en NVP (www.psychotherapie.nl).
Per 1 september 2018 voldoet de Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Desgewenst kunt u hier het privacystatement lezen.